top of page

Algemene voorwaarden

1.    Wie zijn wij?
Sportinne BV, gevestigd te Werftsesteenweg 47, 2220 Heist-op-den-Berg en met ondernemingsnummer 0683.629.571.
Je kan ons bereiken via email:  hello@sportinne.be of telefoon:  +32 499 47 01 59.
Als personal trainer en bewegingscoach begeleiden wij klanten met een sportieve droom. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten die wij aanbieden aan alle klanten. In geval bijkomende voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze duidelijk aangegeven in de offerte of op de pagina van elk traject. Deze bijkomende voorwaarden hebben in geval van tegenstrijdigheid voorrang op deze Algemene Voorwaarden. 
2.    Waarvoor kan je bij ons terecht?
Wij bieden groepslessen aan via onze online shop. Daarnaast bieden we ook individuele of groepscoachingen en trainingen aan op aanvraag.
Meer details over onze pakketten kan je vinden via de productpagina’s op onze website onder “aanbod”. 
3.    Hoe werken wij?
3.1. Alle coachings- en trainingafspraken (zoals bijvoorbeeld triatlon) worden in onderling overleg vastgelegd tussen ons en de Klant, dit kan via mail naar hello@sportinne.be of telefonisch op het nummer +32 499 47 01 59. De klant kan deze afspraken enkel annuleren of de datum ervan verplaatsen wanneer de Klant ons uiterijk 24 uur voor de start verwittigt van de annulatie of wijziging van datum. Annuleren of een verandering in afspraken binnen de 24 uur voor aanvang van de start, kan niet. 
3.2. Alle groepslessen voor volwassenen, kunnen door de klant zelf ingepland worden in onze online agenda. Een beurtenkaart dient wel binnen een periode van 12 maanden - te rekenen vanaf de eerste afspraak - te worden opgenomen, waarna zij komt te vervallen. Opschorting van een beurtenkaart is niet mogelijk tenzij mits medisch attest. De klant kan een groepsles enkel annuleren uiterijk 24 uur voor de start van de groepsles via de online agenda. Annuleren binnen de 24 uur voor aanvang van de start, kan niet. 
3.3. In geval van overmacht (zoals maar niet beperkt tot ziekte, files,…) behouden we ons het recht voor om de ingeplande coaching of training te annuleren, waarna we met de klant in onderling overleg een nieuwe datum zullen bepalen. Een groepsles die via de online agenda werd ingepland kan eveneens geannuleerd worden. De deelnemers zullen hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden. De voorziene credit zal terug aan de betreffende deelnemer bezorgd worden via de online shop.
4.    Herroepingsrecht
Als consument beschik je over een herroepingsrecht bij de online aankoop van diensten en heb je gedurende 14 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de dienst toch niet wil afnemen. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden annuleren.  Binnen de 14 dagen nadat je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald (indien en voor zover je al had betaald). 
Dit herroepingsrecht vervalt evenwel indien je reeds een deel van de beurtenkaart hebt opgenomen binnen de termijn van 14 dagen of indien wij een traject op maat uitwerken voor jou. In dat laatste geval heb je dus geen recht om je bestelling te herroepen op basis van artikel VI.73 Wetboek Economisch Recht. 
5.    Prijs en betaling
Alle prijzen voor de groepslessen zijn beschikbaar via de website. Alle prijzen voor het maatwerk zijn beschikbaar op aanvraag. 
De vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Verplaatsingen zijn in principe inbegrepen tenzij anders overeengekomen. 
De coachings- en trainingen op aanvraag dienen voor aanvang van de eerste les betaald te worden, als bevestiging van de inschrijving.  
6.    Intellectuele eigendom
Tijdens de coachingen en trainingen kan foto-of videomateriaal gemaakt worden van de klant om bepaalde technieken te kunnen verbeteren en de prestaties en vooruitgang te kunnen monitoren. Deze beelden zullen exclusief gedeeld worden met de Klant en niet openbaar gemaakt worden tenzij geanonimiseerd of tenzij mits expliciete, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de klant. 
De intellectuele eigendomsrechten op onze trainingsschema’s, concepten, ontwikkelingen, programma's, trainingen, publicaties en elk ander werk behoren exclusief toe aan ons. De klant zal ons onverwijld op de hoogte stellen van elke inbreuk door derden op onze intellectuele eigendomsrechten waarvan hij op de hoogte is. 
Door toegang te krijgen tot onze coachingen en trainingen, verkrijgt de klant het tijdelijk gebruiksrecht op de documenten die wij ter beschikking stellen, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor de duurtijd van coachingen en trainingen. Het is de Klant niet toegelaten om deze documenten verder te verspreiden, openbaar te maken, commercialiseren of aan te passen zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.  
7.    Aansprakelijkheid
Elke coaching, training of groepsles wordt door ons begeleid op basis van een inspanningsverbintenis en de Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele al of niet behaalde resultaten. De coachingen, trainingen en groepslessen worden gegeven naar best inzicht, deskundigheid en vermogen.
Elke klant die een samenwerking aangaat met ons verklaart dat hij in goede gezondheid verkeert en zal eventuele lichamelijk letsels die een impact kunnen hebben op zijn/haar sportieve prestaties op voorhand melden. De Klant erkent en aanvaardt dat het beoefenen van sport altijd risico’s met zich kan meebrengen en dat het volgen van een coaching of training steeds op eigen risico is. 
De Klant verbindt zich ertoe om eventuele fysieke klachten of blessures die opduiken na een coaching, training of groepsles onmiddellijk en uiterlijk de dag volgend op de coaching, training of groepsles te melden.
De Klant verbindt zich ertoe om zelf het materiaal te voorzien dat noodzakelijk is om op een veilige en verantwoorde manier te sporten waaronder, maar niet beperkt tot: aangepaste kledij en/of schoenen, een reglementaire fiets, verlichting en fluorescerende kledij,… 
Afhankelijk van de (sportieve) ervaring en het sportieve doel van de Klant, kunnen wij jou verzoeken om eerst een inspanningstest te laten uitvoeren vooraleer een trainingsschema op te stellen en/of op te starten. Deze inspanningstest kan de Klant laten uitvoeren bij een arts van zijn keuze én op eigen kosten. Op basis van deze inspanningstest kunnen wij een trainingsschema op maat voorstellen aan de Klant. 
Onze aansprakelijkheid is te alle tijde beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid bij het adviseren en coachen van de Klant. 
De Klant erkent en aanvaardt dat wij nooit zullen gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 
8.    Privacy & bescherming van persoonsgegevens
Sportinne is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens en hoe wij daarmee omgaan kan je vinden via volgende link: www.sportinne.be/privacy.   
9.    Overige bepalingen
Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de eventuele bijzondere voorwaarden uit ons aanbod de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons. 
Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 
10.    Klachtenregeling en geschillen
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via hello@sportinne.be. We doen er alles aan om je klacht zo snel mogelijk te behandelen.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken en meer bepaald de rechtbanken van waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd, bevoegd.  
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be//nl.
 

bottom of page