top of page

Privacy Policy

1    Inleiding
1.1    Over dit document
In het kader van de vernieuwde wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens werd deze Privacy Policy opgemaakt.
Het doel van informatiebeveiliging voor Sportinne BV, gevestigd te Werftsesteenweg 47, 2220 Heist-op-den-Berg en met ondernemingsnummer 0683.629.571 (“Sportinne”) is dat de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie, welke nodig is voor dit proces, gewaarborgd blijft.
We hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.
Wij willen u door middel van deze Privacy Policy informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. 
Wij vragen dat u deze Privacy Policy aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe en welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. 
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
1.2     Toepassingsgebied 
Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.
De laatste versie vervangt alle vorige versies.
1.3     Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen 
Sportinne BV, gevestigd te Werftsesteenweg 47, 2220 Heist-op-den-Berg en met ondernemingsnummer 0683.629.571, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
1.4    Persoonsgegevens 
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: 
-    Contactformulier website: voornaam, achternaam, e-mail, GSM, bericht.
-    Registratie online shop: voornaam, achternaam, e-mail, geboortedatum, GSM.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden aan hello@sportinne.be
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en geïnteresseerden. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze potentiële klanten en klanten, alsook voor het klantenbeheer voor de boekhouding.
De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. 
1.5    Andere gegevens 
Naast de gegevens van (potentiële) klanten verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.
2    Duur van de verwerking 
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. 
Klantgegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.
3    Rechten 
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u recht hebt op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben door u te wenden tot hello@sportinne.be
Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail naar hello@sportinne.be
Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien U desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en U binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij: 
GBA
Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL 
Tel. : 02/274.48.00 – Fax 02/274.48.35 
E.-mail : contact@apd-gba.be 
U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.
4    Verstrekking aan derden 
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners. 
De werknemers, onderaannemers of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. 
Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. 
U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. 
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
5    Technische en organisatorische maatregelen 
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerkingen van deze gegevens. 
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We maken back-ups om deze te kunnen herstellen bij incidenten. 
6    Toegang door derden 
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 
7    Nog vragen? 
Indien U na het lezen van deze Privacy Policy verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen via hello@sportinne.be.

bottom of page